Κυριακή 10 Ιανουαρίου 2021

Η ΚΥΑ ΤΗΣ 8.1.2021 ΚΑΙ TO ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΚΕΣ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ

Η ανάγνωση της τελευταίας χρονικά ΚΥΑ που ρυθμίζει μεταξύ άλλων τον τρόπο λειτουργίας των δικαστηρίων για την επόμενη εβδομάδα αναδεικνύει ένα σημαντικό πρόβλημα που έχει να κάνει με την διεξαγωγή των δικών εκουσίας δικαιοδοσίας. 

Σύμφωνα με την χθεσινή ΚΥΑ της 8.1.2021 με αριθμό Δ1α/ΓΠ.οικ.:1293/8.1.2021 (ΦΕΚ Β΄ 30/8.1.2021) διευρύνονται οι περιπτώσεις δικών εκουσίας δικαιοδοσίας και ασφαλιστικών μέτρων, στις οποίες επιτρέπεται η συζήτησή τους, εφ’ όσον δεν απαιτούν την εξέταση μαρτύρων.

Αναλυτικότερα, σύμφωνα με την περίπτωση άρθρο 1 §1 περ. 4 υποπερ. 5 στοιχείο βη΄ «Οι δίκες εκουσίας δικαιοδοσίας πρώτου και δεύτερου βαθμού, καθώς επίσης υποθέσεις που αφορούν ειδικούς νόμους και εκδικάζονται με τη διαδικασία της εκουσίας δικαιοδοσίας και υποθέσεις του άρθρου 1 του ν. 4745/2020 (Α’ 214), στις οποίες δεν εξετάζονται μάρτυρες, με τη δυνατότητα προσκόμισης ενόρκων βεβαιώσεων»

Στην συνέχεια ο κανονιστικός νομοθέτης αναφέρει ότι μεταξύ άλλων και στις περιπτώσεις των στοιχείων βε), βστ), βζ) και βη) «λαμβάνει χώρα την προτεραία της δικασίμου έγγραφη δήλωση των πληρεξουσίων δικηγόρων των διαδίκων, ότι η συγκεκριμένη υπόθεση θα εξεταστεί χωρίς την εξέταση μαρτύρων, η οποία κοινοποιείται στις γραμματείες των δικαστηρίων με τη χρήση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας. Εφόσον όλοι οι διάδικοι έχουν υποβάλει δήλωση κατά το προηγούμενο εδάφιο, η υπόθεση συζητείται παρουσία των πληρεξουσίων δικηγόρων, χωρίς την εξέταση μαρτύρων. Σε περίπτωση κατά την οποία δεν υποβληθεί η δήλωση του ανωτέρω εδαφίου από τους πληρεξούσιους δικηγόρους των διαδίκων, οι υποθέσεις αποσύρονται και δεν συζητούνται, χωρίς να απαιτείται η παρουσία των πληρεξουσίων δικηγόρων των διαδίκων. Συναινετικά αιτήματα αναβολής για τις υποπερ. ββ) έως και βη), υποβάλλονται σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 158 του ν. 4764/2020». 

Ωστόσο, ως γνωστόν, στις περιπτώσεις εκουσίας δικαιοδοσίας δεν υπάρχουν εν στενή εννοία «αντίδικοι». Ο αιτών είναι προφανώς διάδικος, αλλά η οριστικοποίηση των λοιπών διαδίκων γίνεται κατά την συζήτηση της υπόθεσης, καθώς στο στάδιο αυτό υπάρχει τις περισσότερες φορές η δυνατότητα άσκησης προφορικώς πρόσθετων ή κύριων παρεμβάσεων. Αυτό είναι ιδιαιτέρως έντονο στις πτωχευτικές δίκες και επομένως στις δικαζόμενες με βάση την πτωχευτική διαδικασία υποθέσεις εξυγιάνσεων.

Θεωρούσα ότι αυτή η ιδιορρυθμία των δικών εκουσίας δικαιοδοσίας εξηγούσε την επί τόσον καιρό εξαίρεση των περιπτώσεων αυτών από την δυνατότητα διεξαγωγής δικών χωρίς μάρτυρες. Ήρθε όμως η τελευταία αυτή ρύθμιση να με διαψεύσει.

Έτσι όπως έχει η διάταξη και με αυστηρή προσήλωση στο γράμμα αυτής θα μπορούσε ο αιτών ως μόνος διάδικος να στείλει ενημέρωση περί της πρόθεσής του να συζητηθεί η υπόθεση, οι δε αντιρρήσεις προσώπων που θέλουν να παρέμβουν κυρίως, ήτοι για να πετύχουν την απόρριψη της αίτησης και να εξετάσουν μάρτυρες να μην μπορούν να ληφθούν υπ’ όψιν από το Δικαστήριο και δη από την Γραμματεία (η αξιολόγηση των αιτημάτων αυτών γίνεται σε πρώτο χρόνο τουλάχιστον από την Γραμματεία των Δικαστηρίων).

Εν όψει του χρόνου έκδοσης της τελευταίας ΚΥΑ δικονομικές μέθοδοι που θα μπορούσαν να ακολουθήσουν οι διάδικοι που θέλουν να παρέμβουν κυρίως (να ασκήσουν κύρια παρέμβαση)  και που επιθυμούν την εξέταση μάρτυρα στο ακροατήριο είναι πρακτικά αδύνατο να εφαρμοστούν σε δίκες που εκκρεμεί να διεξαχθούν την επόμενη εβδομάδα, ενώ η προσπάθεια να ακολουθηθούν αυτές οι μέθοδοι ενδεχομένως «παράγουν» περισσότερο συνωστισμό από εκείνον στον οποίο αποσκοπεί η απαγόρευση της διεξαγωγής των δικών.

Πιθανόν ο νομοθέτης είχε κατά νου τις υποθέσεις του Ν. 3869/2010 (νόμος Κατσέλη), στις οποίες συνήθως οι περισσότεροι πιστωτές (Τράπεζες συνήθως) συμπεριλαμβάνονται ρητώς ως διάδικοι στα σχετικά δικόγραφα. Κι εκεί όμως οι πρόσφατες μαζικές τιτλοποιήσεις δανείων έχουν μεταβάλει τα πρόσωπα των πραγματικών δικαιούχων των δανείων και έχουν γεννήσει ανάγκες για παρεμβάσεις, η συντριπτική πλειοψηφία των οποίων γίνονται επί της έδρας.

Όλα τα ανωτέρω καθιστούν αναγκαία την άμεση συμπλήρωση-διευκρίνιση της από 8.1.2021 ΚΥΑ με τρόπο που να διασφαλίζεται η αναγκαία ασφάλεια δικαίου. Ιδίως στις δίκες εξυγιάνσεων (άρθρο 106β ΠτΚ) τα ποσά που διακυβεύονται είναι συνήθως πολύ μεγάλου ύψους και τυχόν λάθη στην εφαρμογή της ΚΥΑ ή προσβολές της αρχής της ισότητας των όπλων έχουν τεράστιες συνέπειες.

Η ανάγκη για άμεσες διευκρινίσεις είναι επιτακτική.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου